• செயல்பாட்டை செம்மைபடுத்துதல்
  • நல்லெண்ணத்தை அதிகரித்தல்
  • குற்றங்களை கட்டுபடுத்துதல்
  • காவல்துறையினருக்கு உறுதுணையாக இருத்தல்

  • பொதுமக்களுக்கு சொல்லித் தருதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *